fbpx

Safe Solu­tion tilby­der din virk­somhed flek­si­bel arbe­jd­skraft i kor­tere eller læn­gere peri­oder. Vi kan med kort varsel dække et akut behov for Per­son­ale i Skan­di­navien og spare dig for tid­skrævende og udgift­stung rekrut­ter­ing og forplig­telser i forhold til opsigelsesvarsler.

Hos os læg­ger vi stor vægt på at levere kom­pe­tent og ser­vice­mind­ed arbe­jd­skraft til vores kun­der, hvor vi igen­nem samar­be­jde løfter de forskel­lige opgaver, som vi står over­for. Vi udfør­er opgav­erne med omtanke og med tanke for tidens æstetik og alt dette med ret­tidig omhu. Hos os bety­der nyt­tevær­di, økonomisk ans­varlighed, fast fokus på kvalitet­sud­førelser af opgav­erne og dead­lines alt.

Vi læg­ger vægt på at fastholde en god virk­somhed­skul­tur, hvor vi lev­er­er alle for­mer for ser­vice inden for Olie & Gas, Vind, Marine, indus­tri og bygge­branchen i Skan­di­navien. Vi er stolte af at kunne sige, at vores teams er særde­les ved­hold­ende og sikr­er en stor kun­de­til­fred­shed og kun­de­loy­alitet hos vores kunder.

Hvor­for vælge per­son­ale fra Safe Solution?

Hos Safe Solu­tion er medar­be­jderne hånd­plukkede, og det er rela­tion­er gen­nem mange års samar­be­jde, der gør en forskel. Vi gør desu­den meget ud af at sikre os, at vi kan levere det rigtige per­son­ale til den enkelte opgave. Vi har et stærkt back office team, som er behjælpelig døgnet rundt med råd­givn­ing, ad hoc-opgaver og ikke mindst spar­ring med kun­der og kol­le­gaer. Safe Solu­tion er baseret på langsigt­ede forhold til kun­der og kol­le­gaer – dette er nøglen for vores fælles værdier, da rela­tion­erne bety­der alt for os i Safe Solution.

Oil & Gas

 • Ingeniør­er
 • Pro­gram­mør­er
 • Pro­jek­tledere
 • HSEQ
 • QC/QA Super­vi­sor­er
 • Con­fined Space Supervisorer
 • For­mænd
 • Mul­ti-skilled
 • Mekanikere
 • Hydraulikere
 • Instru­men­trør
 • Rig­gere
 • Rope Access
 • Cer­ti­fikat Svejsere
 • Elek­trikere

Wind

 • Ingeniør­er
 • Pro­gram­mør­er
 • Pro­jek­tledere
 • HSEQ
 • QC/QA
 • Super­vi­sor­er
 • Løfte­su­per­vi­sor
 • Client Rep
 • WTG Elek­trikere
 • WTG Teknikere
 • WTG HV Elektrikere
 • Rope Access Blade Teknikere

Construction

 • Ingeniør­er
 • Pro­gram­mør­er
 • Pro­jek­tledere
 • Mekaniker
 • Cer­ti­fikat svejser
 • Mon­tage
 • Ser­vice og vedligehold
 • Hydraulik
 • Elek­trikere

Industry

 • Ingeniør­er
 • Pro­gram­mør­er
 • Pro­jek­tledere
 • Mekaniker
 • Cer­ti­fikat svejser
 • Mon­tage
 • Ser­vice og vedligehold
 • Hydraulik
 • Elek­trikere

Marine

 • Ingeniør­er
 • Pro­gram­mør­er
 • Pro­jek­tledere
 • Mekaniker
 • Cer­ti­fikat svejser
 • Mon­tage
 • Ser­vice og vedligehold
 • Kon­struk­tion
 • Hydraulik
 • Elek­trikere