fbpx

Cook­ie- og privatlivspolitik

 Intro­duk­tion

Når du besøger vores web­site, ind­sam­les der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores ind­hold og til at øge vær­di­en af de annon­cer, der vis­es på siden. Hvis du ikke ønsker, at der ind­sam­les oplysninger, bør du slette dine cook­ies og und­lade videre brug af web­sitet. Neden­for har vi uddy­bet, hvilke infor­ma­tion­er der ind­sam­les, deres for­mål og hvilke tred­jeparter, der har adgang til dem.

Safe Solu­tions informationspolitik:

Overord­net er Safe Solu­tions poli­tik for hånd­ter­ing af infor­ma­tion­er, at vi kun ind­sam­ler infor­ma­tion­er, der er nød­vendig for vores virke og for at kunne levere opti­male ydelser til vore kun­der, samt at disse infor­ma­tion­er håndteres sikkert i hen­hold til Europa par­la­mentets og rådets forord­ning (EU) 2016/679

af 27. april 2016 (”GDPR-reglerne”) og DS/EN ISO/IEC 27001 Informationsteknologi.

 Cook­ies
Web­sitet anven­der ”cook­ies”, der er en tek­st­fil, som gemmes på din com­put­er, mobil el. tilsvarende med det for­mål at genk­ende den, huske ind­still­inger, udføre sta­tis­tik og mål­rette annon­cer. Cook­ies kan ikke inde­holde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cook­ies. Se vejled­ning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du slet­ter eller blok­er­er cook­ies, vil annon­cer kunne blive min­dre rel­e­vante for dig og optræde hyp­pigere. Du kan desu­den risikere at web­sitet ikke fun­ger­er opti­malt samt at der er ind­hold, du ikke kan få adgang til.

 Per­son­o­plysninger

Generelt
Per­son­o­plysninger er alle slags infor­ma­tion­er, der i et eller andet omfang kan hen­føres til dig. Når du benyt­ter vores web­site, ind­sam­ler og behan­dler dette en række sådanne infor­ma­tion­er. Det sker f.eks. ved alm. til­gang af ind­hold eller hvis du reg­istr­erer dig.

Vi ind­sam­ler og behan­dler typisk føl­gende typer af per­son­lige oplysninger: Navn, tele­fon­num­mer, e‑mail, adresse og arbe­jdes rel­e­vante oplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med opret­telse af login.

Sikker­hed
Vi har truf­fet tekniske og organ­isatoriske foranstalt­ninger mod, at dine oplysninger hæn­deligt eller ulovligt bliv­er slet­tet, offentlig­gjort, fort­abt, for­ringet eller kom­mer til uved­k­om­mendes kend­skab, mis­bruges eller i øvrigt behan­dles i strid med lovgivningen.

 For­mål
Oplysningerne bruges til at iden­ti­fi­cere dig som bruger og vise dig de tilt­ag, som vil være rel­e­vante for dig, at reg­istrere dine informationer/CV og ansøgn­ing i fir­maets rekrutteringssystem.

 Hånd­ter­ing af per­son­o­plysninger i fir­maets data­sys­tem (Info fra Easy­cruit systemet)

For­målet med Easy­cruit er at lette arbe­jds­giv­erens rekrut­ter­ing­spro­ces og i den forbindelse gøre det muligt at fore­tage effek­tive vur­deringer af og kom­mu­nika­tion med kan­di­dater­ne. I forbindelse med bru­gen af Easy­cruit mod­tager arbe­jds­giv­eren per­son­o­plysninger fra kan­di­dater­ne og behan­dler sådanne per­son­o­plysninger som et led i vur­derin­gen af kan­di­dater­nes kom­pe­tencer og kval­i­fika­tion­er, og hvorvidt han/hun er egnet til den opslåede stilling.
Det retlige grund­lag for behan­dling af per­son­o­plysninger er, at kan­di­dater­ne giv­er deres sam­tykke til en sådan behan­dling i forbindelse med deres ansøgn­ing om still­in­gen, hvor kan­di­dat­en væl­ger, hvilke typer af per­son­o­plysninger, han/hun ønsker at dele med arbe­jds­giv­eren i den forbindelse, for eksem­pel ved at bruge upload funk­tio­nen i Google eller Drop­box. Bemærk at kan­di­dater­ne til enhver tid kan trække deres sam­tykke tilbage.
Arbe­jds­giv­eren er den dataans­varlige for behan­dlin­gen af per­son­o­plysninger om kan­di­dater­ne, og alle spørgsmål vedrørende databeskyt­telse kan rettes til arbe­jds­giv­eren via de dedik­erede kom­mu­nika­tion­skanaler, der stilles til rådighed af Easy­cruit. Per­son­o­plysningerne behan­dles med hen­blik på at levere, udføre og udvikle tjenesterne.

Easy­cruit er en cloudt­jen­este udviklet af Vis­ma. Vis­ma-kon­cer­nen og deres under­leverandør­er af it-tjen­ester kan således have adgang til per­son­o­plysninger om kan­di­dater som en del af deres drift af tjen­esten. Alle under­leverandør­er er omfat­tet af databeskyt­telsesaf­taler for at sikre databeskyt­telse i hen­hold til den stan­dard, der føl­ger af gældende databeskyt­telseslov­givn­ing (GDPR pr. 25. maj 2018), og under­leverandør­er, der befind­er sig uden for EU, er omfat­tet af over­førselsmekanis­mer god­k­endt af EU-Kommissionen.

Per­son­o­plysninger om kan­di­dater behan­dles i Easy­cruit i forbindelse med rekrut­ter­ing­sprocessen og i det omfang, det er nød­vendigt, for at opfylde lov­givnin­gen. Kan­di­dater kan bruge funk­tio­nen “redi­ger min pro­fil” på deres Easy­cruit-kon­to, hvis de ønsker at slette, uploade og redi­gere oplysninger.

Kan­di­dater kan til enhver tid kon­tak­te deres arbe­jds­giv­er, hvis de ønsker at gøre bruge af ret­ten til at opnå adgang til, ændre eller slette per­son­o­plysninger, eller til at begrænse behan­dlin­gen i forhold til kan­di­dat­en, eller for at gøre ind­sigelse mod behan­dlin­gen samt ret­ten til dat­a­porta­bilitet. Deru­dover har kan­di­dater ret til at ind­give en klage til datatil­syns­myn­dighed­erne vedrørende behan­dlin­gen af deres personoplysninger.

 Peri­ode for opbevaring
Oplysningerne opbe­vares i det tid­srum, der er tilladt i hen­hold til lov­givnin­gen, og vi slet­ter dem, når de ikke læn­gere er nød­vendi­ge. Peri­o­den afhænger af karak­teren af oplysnin­gen og bag­grun­den for opbe­var­ing. Det er der­for ikke muligt at angive en gener­el tid­sramme for, hvornår infor­ma­tion­er slettes.

 Videre­givelse af oplysninger
Data om din brug af web­sitet, hvilke annon­cer, du mod­tager og evt. klikker på, geografisk plac­er­ing, køn og alder­sseg­ment m.v. videre­gives til tred­jeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tred­jeparter, der er tale om, i afs­nit­tet om ”Cook­ies” oven­for. Oplysningerne anven­des til mål­ret­ning af annoncering.

Vi benyt­ter heru­dover en række tred­jeparter til opbe­var­ing og behan­dling af data. Disse behan­dler udelukkende oplysninger på vores veg­ne og må ikke anvende dem til egne for­mål. Videre­givelse af per­son­o­plysninger som navn og e‑mail m.v. vil kun ske, hvis du giv­er sam­tykke til det. Vi anven­der kun data­behan­dler i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrække­lig beskyttelse.

Infor­ma­tion til under­leverandør­er og konsulenter

Kon­sulen­ter og under­leverandør­er bliv­er ved opstart på kon­trak­ten informeret om firmaets/firmaets kun­des fortro­lighed­spoli­tik, og signere sam­tidigt kopi af eventuelle kun­dere­laterede erklæringer.

Ind­sigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke per­son­o­plysninger, vi behan­dler om dig. Du kan desu­den til enhver tid gøre ind­sigelse mod, at oplysninger anven­des. Du kan også tilbagekalde dit sam­tykke til, at der bliv­er behan­dlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behan­dles om dig, er fork­erte har du ret til at de bliv­er ret­tet eller slet­tet. Hen­ven­delse herom kan ske til: info@safesolution.dk Hvis du vil klage over vores behan­dling af dine per­son­o­plysninger, har du også mulighed for at tage kon­takt til Datatil­synet.

Udgiv­er
Web­sitet ejes og pub­liceres af:

Safe Solu­tion ApS
Hjør­ringvej 156
9400 Nør­re­sund­by
Tele­fon: +45 69136610
Email: info@safesoluton.dk