fbpx

Chris Durhu­us CEO, grundlæg­ger af Safe Solu­tion i kom­pag­niskab med Morten Thaisen, projektleder.

Chris Durhuus

I hans tidligere virke som grundlæg­ger og CEO af Safe Ocean Ser­vice var det en del af hverda­gen at have mange bolde i luften på én gang. Nogle af Chris’ primære ans­var­som­råder var den nationale såv­el som den inter­na­tionale sal­gsstrate­gi, hvilket betød, at han var i løbende kon­takt med kun­der og forhan­dlede kon­trak­ter med direk­tio­nen i mange større olie‑, gas- og vin­d­op­er­atørvirk­somhed­er samt bore­sel­sk­aber ver­den over.

Som med­s­tifter af Safe Ocean Ser­vice har han tileg­net sig erfar­ing inden for en række fel­ter, herun­der virk­somhed­sud­vikling og ‑strate­gi, glob­al virk­somhedsstrate­gi, pro­jek­tledelse og inter­na­tion­al forhan­dlingsstrate­gi. I hans daværende still­ing udvid­ede han desu­den sine kom­pe­tencer inden for kul­turel forståelse, inter­na­tion­al kom­mu­nika­tion, ledelse, mar­ket­ingstrate­gi og markedsundersøgelse.

Chris har en bag­grund som skib­smon­tør hos Wärt­silä Diesel. Derefter blev han uddan­net mask­in­mester og cer­ti­fi­ceret el-instal­latør, hvorefter han primært havde still­inger i marine- og off­shorein­dus­trien med særlig fokus på klass­ning / SPS-vedlige­hold­else af off­shore­fartø­jer, rigs og FPSO’er.

På nuværende tid­spunkt har Chris base i Dan­mark, men han har arbe­jdet over det meste af ver­den – Nor­dameri­ka, Asien, Afri­ka, Europa og Latinamerika.

Som per­son er Chris en meget udad­vendt ild­sjæl, som har en meget pos­i­tiv og opti­mistisk tankegang. Han ser mulighed­er, hvor andre ser forhin­dringer, hvilket er en stor fordel i en krævende branche som denne.

Som led­er er Chris involveret i sine ansattes trivsel og er åben over for nye ideer og ini­tia­tiv­er. Han men­er, at en flad ledelsesstruk­tur er meget givende, og at dette motiver­er teamet til tale frit og sige deres mening – det er nem­lig med til at skabe et engageret, ærligt og dynamisk arbe­jdsmiljø, hvilket er den per­fek­te grobund for en hur­tigt vok­sende virk­somhed, som eksem­pelvis Safe Ocean Ser­vice var.

Morten Thaisen

Morten Thaisen, senior­pro­jek­tled­er og grundlæg­ger af MT-Entre­prise 2003, har stor erfar­ing og viden inden for el-tekniske løs­ninger, både ved instal­la­tion og fejl­søgn­ing på udstyr i drift. Morten har over 15 års erfar­ing, som pro­jek­tled­er / for­mand med hands-on erfar­ing som ans­varlig for større pro­jek­ter med 10 til 50 mand inden for nybyg­geri, indus­tri samt ser­vice og vedlige­hold på værfter og kraftværk­er. Desu­den har Morten stor kul­turel forståelse, da han har arbe­jdet mange sted­er i Europa og Nor­dameri­ka.  Som led­er er Morten en meget pos­i­tiv per­son og bidrager enormt meget til den fan­tastiske holdånd. Han går altid for­rest og er særde­les ans­vars­be­v­idst, som den naturlige led­er, han er.

Chris Durhuus

Erfaring og kompetencer

 • For­ret­ning­sud­vikling
 • Virk­somhedsstrate­gi
 • Pro­jek­tledelse
 • Inter­na­tion­al forhandlingsstrategi
 • Kul­turel forståelse
 • Inter­na­tion­al kommunikation
 • Ledelse
 • Mar­ket­ingstrate­gi
 • Marked­sun­der­søgelse
 • Forbindelser og forhandlinger
 • SPS’s vedlige­hold­else af off­shore-fartø­jer, rigge og FPSO’er

Uddannelse og tidligere beskæftigelse:

 • CEO og grundlæg­ger af Safe Ocean Service
 • Mask­in­mester
 • El-instal­latør
 • Skib­smon­tør

Morten Thaisen

Erfaring og kompetencer

 • Pro­jek­tledelse
 • For­mand
 • Elek­trik­er
 • Ledelse
 • Kul­turel forståelse
 • Inter­na­tion­al kommunikation
 • Forbindelser og forhandlinger
 • Indus­tri
 • Bygge­pladser
 • Ser­vice og vedligehold

Uddannelse og tidligere beskæftigelse:

 • Direk­tør og grundlæg­ger af MT-Entreprise
 • Elek­trik­er
 • EX Cer­ti­fikat
 • Laus kur­sus
 • FSE lav og højspænding