fbpx

Arbe­jdet med vores logo krævede en del overve­jelser, for­di vi ønskede et logo, som afspe­jlede vores grund­værdier, og spørgsmålet var så, hvor­dan vi kunne vise alt dette i ét logo?

Farverne i vores logo

Grøn
  • Grøn er håbets farve
  • Grøn er far­ven for natur og sund­hed. Den repræsen­ter­er vækst, natur, frugt­barhed og sikkerhed.
  • Grøn er en afs­lap­pende naturlig farve, som giv­er tryghed for vores kun­der, kol­le­gaer og miljøet.
Blå
  • Blå er en kølig og beroli­gende farve, der vis­er kreativitet og intelligens.
  • Blå opfattes som tro­værdig, pålidelig og engageret.
  • Blå er sjælens farve og opfor­dre til fred, sam­men­hold, loy­alitet, har­moni og ikke mindst tillid.

Oven­stående er grund­værdierne i Safe Solu­tion, og det er der­for, vi har val­gt netop disse farver.

Hænderne

I logoet ønsker vi at sym­bol­is­ere team­work, stærke rela­tion­er og langsigtet sam­men­hold og samar­be­jde med kun­der og kol­le­gaer. Vi vil også gerne vise vores fælles inter­esse for at beskytte miljøet, både i tankegang, men bestemt også i vores daglige gøren og laden.

Her kom­mer hæn­derne i de to farv­er ind, da farvernes betyd­ning er en del af vores DNA. Hæn­derne sym­bol­is­er­er team­work og sam­men­hold. Hæn­derne sym­bol­is­er­er også, at vi tager særligt hånd om vores ans­var, etik og han­dlinger i Safe Solution.

Safe Solu­tions frem­tidi­ge arbe­jd­sloka­tion­er er over hele ver­den. Det lig­ger også dybt i vores DNA at være der, hvor opgav­erne er. Der­for for­mer hæn­derne en globus, som skal sig­nalere, at vi har et inter­na­tion­alt syn på ver­den, og at vi ønsker at passe på den ver­den, vi lever i.

SafeSolutions logo