fbpx

Idégrundlaget

Efter et grundigt forar­be­jde blev sel­sk­a­bet Safe Solu­tion stiftet i 2017 af CEO Chris Durhu­us, tidligere CEO og stifter af Safe Ocean Ser­vice A/S, og pro­jek­tled­er Morten Thaisen, ejer af MT Entre­prise APS.

Vi havde længe talt om det store behov for hånd­værkere i indus­tri og bygge­branchen, specielt elek­trikere og smede.

Med vores viden og know-how fra off­shore- og bygge­branchen og vores store netværk til kun­der og ikke mindst til dygtige og sta­bile hånd­værkere, var vores idé­grund­lag tydeligt.

Vi vil give vores kunder muligheden for at få kvalificeret arbejdskraft, som yder en dedikeret indsats.

Safe Solu­tion er også baseret på arbe­j­dende for­mænd, der tager ejer­skab i delopgaver.

Vi ser frem til en lys fremtid takket være de opadgående marked­er, som vi heldigvis oplever, at der er en ten­dens til.

Vi ønsker at tage kun­derne i hån­den og løfte opgav­erne i fæl­lesskab på en sikker og forsvarlig måde.

Vores mål­sæt­ning er desu­den også altid at være færdig til aftalt tid. Vi føler os godt rustet til at møde alle fremti­dens behov og udfordringer.

Konceptet

Safe Solu­tions kon­cept er baseret på en stab af velk­endte fas­tansat­te hånd­værkere, som er dybt engageret til de forskel­lige opgaver, vi bliv­er stil­let overfor.

Typisk er det teams af 5 til 50 hånd­værkere med tilknyt­tede for­mænd, som sikr­er, at kom­mu­nika­tion og ret­ningslin­jer bliv­er ful­gt i overensstem­melse med kun­dens ønsker, behov og krav.

Vi har et stærkt back office team, som er behjælpelig døgnet rundt med råd­givn­ing, ad hoc-opgaver og ikke mindst spar­ring med vores kun­der og kol­le­gaerne ude i marken.

Vi løfter gerne delop­gaver, når der er behov for det, og vi er spe­cialis­eret i at indgå i de teams, som kun­derne har brug for assis­tance, hvor end det måtte være.

Safe Solu­tion er baseret på langsigt­ede samar­be­jde med vores kun­der og kol­le­gaer, og vi betragter disse rela­tion­er som en af vores kerneværdier.