fbpx

Med mer enn 20 års erfar­ing innen­for off­shore, mar­itim, olje & gass og bygg og anlegg, dekker Safe Solu­tion mange forskjel­lige bran­sjer og mye kom­petanse.

Våre team av medar­bei­dere har job­bet over det meste av ver­den og i flere av de neden­stående bran­sjene. 

Godt sammensveiset

Vi er et sam­mensveiset team, som løs­er selv de mest kom­plis­erte opp­gaver. Vårt nettverk er bredt og vi kan levere assis­tanse og medar­bei­dere til de fleste sted­er i ver­den, med reiselystne skan­di­naver, men også lokale team fra hvert enkelt land.

Nor­malt kom­biner­er vi mannskapets nasjon­aliteter, det utgjør det beste og mest sikre val­get. Vi i Safe Solu­tion har erfart at dette er den rette kom­bi­nasjo­nen når vi i skal utføre opp­gavene til avtalt tid og når krav og for­vent­ninger om felles mål skal realis­eres.

Brancher

 • Olje & gass
 • Vind on & ofhshore
 • Mar­itim
 • Kraftverk
 • Solen­er­gi
 • Bygg & anlegg
 • Personaletyper

 • Ingeniør­er
 • Pros­jek­tledere
 • For­menn
 • Stil­las byg­gere
 • Iso­latør­er
 • Rope Access
 • Malere
 • Mekanikere
 • HVAC / ven­ti­latør­er
 • Rør­leg­gere
 • Mon­tør­er
 • Instal­latør­er
 • Elek­trikere
 • Automasjon
 • Instru­ment
 • Ser­ti­fis­erte sveis­ere