fbpx

Mål

Safe Solu­tion ønsker å levere høyt kval­i­fis­ert per­son­ale innen Mar­itim, Olje & Gass, Vind On & Off­shore indus­tri og bygge bran­sjen. Vårt mål er å bli den beste og fore­trukne leverandøren innen­for disse områ­dene. Safe Solu­tion er basert på et langsik­tig forhold til kun­der og kol­le­gaer, og vi betrak­ter disse relasjonene som en av våre kjern­everdier.

Verdier

Safe Solu­tions ver­di er pro­fesjon­alitet, gjen­nom­føring og punk­t­lighet. Vi tar vare på våre jyske røt­ter, og har begge bena godt plantet på jor­den. Disse ver­di­ene er avgjørende for oss – og blir ful­gt opp av en lang rekke verdier:

 • Erfarne og høyt kval­i­fis­erte medar­bei­dere
  Flek­si­belt per­son­ale
  Løs­ning­sori­en­tert
  Han­dlekraftig
  Verdiskapende
  Tillitsskapende
  Over­hold­er dead­lines
  Sikker­het
  Ans­var for at medar­bei­derne har et godt arbei­dsmiljø