fbpx

Arbei­det med logoen vår krevde en del overveielser, for­di vi øns­ket en logo som avspeilet våre grun­nverdier og spørsmålet var da hvor­dan vi kunne vise alt i en logo.

Fargene

Grøn
  • Far­gen grønn er håpets farge, og grønn er far­gen for natur og sunnhet. Den rep­re­sen­ter­er vekst, natur, fruk­t­barhet og sikker­het. Far­gen grønn er en avs­lap­pende naturlig farge, som gir våre kun­der, kol­le­gaer og miljøet tryg­ghet.
Blå
  • Blå er en kjølig og beroli­gende farge, som vis­er kreativitet og intel­li­gens. Blå opp­fattes som tro­verdig, pålitelig og engas­jert. Blå er sje­lens farge og opp­for­dre til fred, sam­men­hold, lojalitet, har­moni og ikke minst tillit.

    Dette er grun­nver­di­ene i Safe Solu­tion, og der­for har vi val­gt disse far­gene.

Hendene

I logoen ønsker vi å sym­bol­is­ere team­work, sterke relasjon­er og langsik­tig samhold og samar­beid med kun­der og kol­le­gaer. Vi vil også gjerne vise vår felles inter­esse av å beskytte miljøet, både i tankegang, men også i våre daglige gjøremål. Her kom­mer hen­dene i de to far­gene inn, da far­genes betyd­ning er en del av vår DNA. Hen­dene sym­bol­is­er­er team­work og sam­men­hold. Hen­dene sym­bol­is­er­er også at vi tar vare på vårt ans­var, vår etikk og våre han­dlinger i Safe Solu­tion.

Safe Solu­tions frem­tidi­ge arbei­d­st­ed er over hele ver­den. Det lig­ger også dypt i vår DNA å vøre der hvor det skjer. Der­for for­mer hen­dene en globus, som skal sig­nalere at vi har et inter­nasjon­alt syn på ver­den, og at vi ønsker å passe på den ver­den vi lever i.

SafeSolutions logo