fbpx

Chris Durhu­us CEO, grunn­leg­ger av Safe Solu­tion i søstersel­skap med Morten Thaisen, pros­jek­tled­er.

Chris Durhuus

I hans tidligere still­ing som grunn­leg­ger og CEO av Safe Ocean Ser­vice var det en del av hverda­gen å ha mange baller i luften. Noen av Chris primære ans­var­som­råder var både nasjon­al og inter­nasjon­al sal­gsstrate­gi, noe som gjorde at han var i løpende kon­takt med kun­der og forhan­dlede kon­trak­ter med ledelsen i mange større olje‑, gass- og vin­d­op­er­atørvirk­somheter samt bore­sel­skaper ver­den over.

Som med­s­tifter av Safe Ocean Ser­vice har han oppar­bei­det seg erfar­ing innen­for en rekke fel­ter, herun­der bedrift­sutvikling og ‑strate­gi, glob­al bedriftsstrate­gi, pros­jek­tledelse og inter­nasjon­al forhan­dlingsstrate­gi. I hans daværende still­ing fikk han også utvidet sin kul­turelle forståelse, kom­petanse innen­for inter­nasjon­al kom­mu­nikasjon, ledelse, markedsstrate­gi og marked­sun­der­søkelser.

Chris har bak­grunn som skipsmon­tør hos Wärt­silä Diesel. Siden utdan­net han seg til mask­in­mester og ser­ti­fis­ert el-instal­latør, hvoret­ter han hadde still­inger i marine- og off­shorein­dus­trien med særlig fokus på klas­si­fis­er­ing / SPS-ved­like­hold av off­shore­fartøy, rig­ger og FPSO’er.

I dag har Chris base i Dan­mark, men han har job­bet over det meste av ver­den – Nord-Ameri­ka, Asia, Afri­ka, Europa og Sør-Ameri­ka.

Som per­son er Chris en meget utad­vendt ild­sjel, som har en meget pos­i­tiv og opti­mistisk tankegang. Han ser muligheter der andre ser begren­sninger, noe som er en stor fordel i en krevende bran­sje som denne.

Som led­er er Chris opp­tatt av de ansattes trivsel og er åpen for nye ideer og ini­tia­tiv­er. Han men­er en flat ledelsesstruk­tur er bær­er fruk­ter og at et motivert team til å snakke fritt og ytre sine meninger – er med på å skape et engas­jert, ærlig og dynamisk arbei­dsmiljø, den per­fek­te grobunn for en raskt vok­sende bedrift, som f.eks. Safe Ocean Ser­vice var.

Chris Durhuus

Erfaring og kompetense

 • Bedrift­sutvikling
 • Bedriftsstrate­gi
 • Pros­jek­tledelse
 • Inter­nasjon­al forhan­dlingsstrate­gi
 • Kul­turell forståelse
 • Inter­na­tion­al kom­mu­nikasjon
 • Ledelse
 • Markedsstrate­gi
 • Marked­sun­der­søkelser
 • Kon­tak­ter og forhan­dlinger
 • Uddan­nelse og tidligere beskæftigelse:
 • CEO og grunn­leg­ger av Safe Ocean Ser­vice
 • Mask­in­mester
 • El-instal­latør
 • Skipsmon­tør