fbpx

Idégrunnlaget

Etter et omfat­tende forar­beid ble sel­skapet Safe Solu­tion stiftet i 2017 av CEO Chris Durhu­us, tidligere CEO og stifter av Safe Ocean Ser­vice A/S, og pros­jek­tled­er Morten Thaisen, eier av MT Entre­prise APS.

Vi hadde lenge snakket om det store behovet for hånd­verkere i bygg og anlegg bran­sjen, spe­sielt elek­trikere og smed­er. Med vår viten og know-how fra off­shore- og bygge bran­sjen og vårt store kun­denettverk og ikke minst til­gang på flinke og sta­bile hånd­verkere, var vårt idé­grunnlag tydelig: Vi vil gi våre kun­der muligheten til å få kval­i­fis­ert arbei­d­skraft som tilbyr er dedik­ert og gjør en stor innsats.

Safe Solu­tion er også basert på arbei­dende for­menn, som tar eier­skap i delopp­gaver.

Vi ser frem til en lys fremtid takket være ten­densen til marke­dene som er på vei opp. Vi ønsker å ta kun­dene i hån­den og løfte opp­gavene i felleskap på en sikker og forsvarlig måte. Vår målset­ning er også å alltid være fer­dig til avtalt tid. Vi føler oss godt rustet til å møte alle fremti­dens behov og utfor­dringer.

Konseptet

Safe Solu­tions kon­sept er basert på en stab av velk­jente faste ansat­te hånd­verkere, som er dypt engas­jert til de forskjel­lige opp­gavene vi får.

Typisk er det teams på 5 til 50 hånd­verkere med tilknyt­tede for­menn, som sikr­er at kom­mu­nikasjon og ret­ningslin­jer blir ful­gt i overensstem­melse med kun­dens ønsker, behov og krav.

Vi har et sterkt Back­of­fice team, som er behjelpelige døgnet rundt med råd­givn­ing, ad hoc-opp­gaver og ikke minst spar­ring med våre kun­der og kol­le­gaene ute i fel­tet.

Vi løfter gjerne delopp­gaver, når der er behov for det, og vi er spe­sialis­ert i å inngå i de teamene som kun­dene har bruk for assis­tanse, uansett hvor det måtte være.

Safe Solu­tion er basert på langsik­tig samar­beid med våre kun­der og kol­le­gaer, og vi betrak­ter disse relasjonene som en av våre kjern­everdier.