fbpx

Safe Solu­tion tilbyr din bedrift flek­si­bel arbei­d­skraft i kor­tere eller lengre peri­oder. Vi kan dekke akutte behov for per­son­ale på kort varsel i Skan­di­navia og spare deg for tid­skrevende og kost­bar rekrut­ter­ing og for­p­lik­telser i forhold til opp­sigelses­varsler.

Hos os leg­ger vi stor vekt på å levere kom­pe­tent og ser­vice­mind­ed arbei­d­skraft til våre kun­der, hvor vi løs­er de forskjel­lige opp­gavene vi står oven­for gjen­nom samar­beid. Vi utfør­er opp­gavene med omtanke og tanke for tidens estetikk og alt dette med ret­tidig omhu. Hos oss betyr nyt­tever­di, økonomisk ans­varlighet, fast fokus på kvalitet­sut­førelser av opp­gavene og dead­lines alt.

Vi leg­ger vekt på å fastholde en god bedrift­skul­tur, hvor vi lev­er­er alle for­mer for ser­vice innen Olje & Gass, Vind, Mar­itim, indus­tri og bygge bran­sjen i Skan­di­navia. Vi er stolte av å kunne si at vårt team er spe­sielt ved­hold­ende og sikr­er en stor til­fred­shet og lojalitet hos våre kun­der.

Hvor­for velge per­son­ale fra Safe Solu­tion?

Hos Safe Solu­tion er medar­bei­derne hånd­plukkede, og det er relasjon­er gjen­nom mange års samar­beid som gjør den store forskjellen. Vi er også opp­tatt av å levere det rik­tige per­son­alet til hver enkelt opg­gave. Vi har et sterkt back office team, som er behjelpelig døgnet rundt med råd­givn­ing, ad hoc-opp­gaver og ikke minst spar­ring med kun­der og kol­le­gaer. Safe Solu­tion er basert på langsik­tig forhold til kun­der og kol­le­gaer – dette er nøkke­len til våre felles verdier, for relasjonene betyr alt for oss i Safe Solu­tion.

Olje & Gass

Still­inger
Ingeniør­er
Pro­gram­merere
Pros­jek­tledere
HSEQ
QC/QA Super­vi­sor­er
Con­fined Space Super­vi­sor­er
For­menn
Mul­ti skilled
Mekanikere
Hydrauliskere
Instru­men­trør
Stil­lase­byg­gere
Rig­gere
Iso­latør­er
Rope Access
Ser­ti­fis­erte sveis­ere
Elek­trikere

Vind

Still­inger
Ingeniør­er
Pro­gram­merere
Pros­jek­tledere
HSEQ
QC/QA
Super­vi­sor­er
Løfte­su­per­vi­sor
Client Rep
WTG Elek­trikere
WTG Teknikere
HV Elek­trikere
Rope Access Blade Teknikere

Bygg

Still­inger
Ingeniør­er
Pro­gram­merere
Pros­jek­tledere
Mekaniker
Ser­ti­fis­erte sveis­ere
Mon­tør­er
Ser­vice og ved­like­hold
Kon­struk­sjon
Hydraulikk
Ven­ti­lasjon
Elek­trikere

Industri

Still­inger
Ingeniør­er
Pro­gram­merere
Pros­jek­tledere
Mekaniker
Ser­ti­fis­erte sveis­ere
Mon­tør­er
Ser­vice og ved­like­hold
Kon­struk­sjon
Hydraulikk
Ven­ti­lasjon
Elek­trikere

Marine

Ingeniør­er
Pro­gram­merere
Pros­jek­tledere
Mekaniker
Ser­ti­fis­erte sveis­ere
Mon­tør­er
Ser­vice og ved­like­hold
Kon­struk­sjon
Hydraulikk
Ven­ti­lasjon
Elek­trikere